Administratorem podanych przez Pana/Panią danych jest Pass2Mobile Sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), e-mail: bok@watchmovie.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celach związanych z obsługą zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji, zapytań, oświadczeń, na podstawie, w zależności od sytuacji: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy np.: udzielenie pomocy w korzystaniu z usługi, realizacja dezaktywacji subskrypcji), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wynikających z ustawy o prawach konsumenta) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi zapytania) a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom udzielającym wsparcia lub zapewniającym Administratorowi utrzymanie usług lub prowadzenie przez niego działalności w tym: podmiotom świadczącym usługi techniczne, z zakresu IT, usługi prawne, doradcze. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zapytania czy oświadczenia a następnie do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tego tytułu lub przez czas wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. W przypadku danych osobowych przewarzanych na podstawie uzasadnionego interesu będą one przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości obsługi zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji, zapytania czy oświadczenia (czego skutkiem może być np.: brak otrzymania odpowiedzi).

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.